T Rk D Nyas Edebiyat Tarihi

Author: Önder Göçgün
Publisher:
ISBN:
Size: 47.52 MB
Format: PDF
View: 6741
Download Read Online
1968), 1844 El Yazmalar (Kari Manc'dan, İst. 1969), Sanat ve Edebiyat (Kari Marx
, Friedrich Engels'ten, 1971), Yanya Sultam (Tepe- delenli Ali Paşa), (William
Plomer'den, İst. 1972) , Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (Leo Hu- berman'dan
, İst. 1974), Târih Bilinci (Arnold Toyn- bee'den, İst. 1975), Yurtsuzların Ülkesi (
Dugmore Boetie'den, İst. 1976), Hegel Üstüne (Walter Terence Stace'den, İst.
1976), Lenin ve Felsefe (Lo- uis Althusser'den, (Bülent Aksoy ve Erol Tulgar ile
birlikte, İst ...

Essays On Islamic Philosophy

Author: G. Hourani
Publisher: SUNY Press
ISBN: 1438407114
Size: 71.81 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6547
Download Read Online
... <Abd al-Majid al-Khan—r, al-Haa'a'iq al-Wanfija Ijlaqa'iq an-Naqs/zabandtya (
Cairo, 1306/ 1889). His chief works are a collection of poetry in Arabic, Persian,
and Gorani Kurdish (Diwan [Balaq, 1260/1844]; a treatise concerning the spiritual
link—rabita—between shaykh and aspirant in the Naqshbandi tafiqat (Risa/at ar-
Rabz'ta, Preussische Staatsbibliothek, ms. or. oct. 2762); and a collection of
letters to his followers (Istanbul University, arapca yazmalar'i 728). The life and
work of ...

Mill K T Phane Yazmalar Katalo U

Author: Müjgân Cunbur
Publisher:
ISBN: 9789751702258
Size: 77.25 MB
Format: PDF, Docs
View: 2093
Download Read Online
... kan aldırmak, hacamet'in faydaları hakkında ve ilâç tarifleri gibi fevaid vardır.
Prof. Dr. Muammer Kemâl özerengin'in bağışıdır. Blochet.II. 637 341 135 06 Mil.
Yz. (A) 478/1 Ta'bir-nâma Ta'bir-nâme . ..^IfcJI ,^1* VI 0IjJi* !>ü j a «"...İl UiüJI j ^
JüJI vj 4JU ju»JI •••r_v sözleriyle başlamaktadır. el-Hac Muhammed b. Mustafa'
nın rik'a hattıyla, Türkçe, 178x120-147x77 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 1b-38a
yapraklarında, nohudî renkli aslan filigranlı kağıda, 1260 Muharreminde (1844)
yazılmıştır.

Terc Man Gazetesi K T Phanesi T Rk E Yazmalar Katalo U

Author: Günay Kut
Publisher:
ISBN:
Size: 58.11 MB
Format: PDF, Docs
View: 3379
Download Read Online
ve samanı renkte. Yaprakların kimisinde kenarlarda çıkmalar var. 1a'da 1154/
1741-42 tarihi okunuyor. Hasan Bursavl tarafından istinsah edilmiştir. Cilt koyu
kahverengi, basma, kalıp şemse, salbekli, miklepli Ve şira- zelidir. Üst kapak
biraz tamir görmüştür. Soğuk damga zencireklidir. Ahterî, Mustafâ b. Şemse'd-dîn
(el-)Karahişârî OM. I. 224; İA. I. 228. ö. 968/1560-61. Lûğat-i Arteri veya Afrteri-i
Kebîr ( <f \^j^-\ ) <£j^-\ CJ«J db) B %)j£ AiJL; öjj^ Sj>. <J-* J^J! J&\ JprJ\ jj^}\ (394a
) S ...

Arap A Yazmalar Katalo U

Author: İstanbul Üniversitesi. Kütüphane
Publisher:
ISBN:
Size: 27.80 MB
Format: PDF
View: 2283
Download Read Online
Y. 155" - Muhammad b. al-Cazârı'nin kıraata dair man- zumei meşhuresi : Başı :
X. Y. 159* - Takbîr risalesi. Başı : 327 A 5005 Beyaz aharlı kâğıt. 222 m.m. boy ve
160 m.m. eninde 88 yaprak. Sahttede 105 m.m. uzun. adi nesihle yazılı 23 satır.
1260/ 1844 da yazılmış. Mor deri cilt. Kıra'ata dair 4 risaleyi ihtiva eden bu cUtte
adlan aşağıda yazılı eserler vardır. I. Y. -1b - sij^l J-J j M AI-AK al-ma'lof fî-^arş al-
huruf 721 11321 de ölen Abo'l Fath b. Sadaka b. Manşûr as-Sarmînî'- nin farş ...

Mevl N M Zesi Yazmalar Katalo U

Author: Abdülbâki Gölpınarlı
Publisher:
ISBN: 9789751616159
Size: 74.26 MB
Format: PDF
View: 6474
Download Read Online
4 Handî 'Ali (1260 H. 1844 m.den sonra): Mir'ât'aş-Şahâda (Türkçe) Cilt eb'âdı :
22.8 X 14.8 Yazı eb'âdı : 18.5 X 10.6 Kenarları basit gömme cetvelli, ortasında
tezyînî bir şekli hâvî, mıklaplı, koyukahve rengi ciltli. Kâğıdı fligranlı, aharlı,
beyazımsı 323 yaprak ... Adı geçen kişiler hakkında bilgi edinemedik. Kitabı, "
Bârgâh-ı hadîka-i hânkaah, Kutb'ül-Arifîn sul tân-ı ehl-i yakıyn Ateş-bâz-ı Veli pîr-i
tarikat el-Hâcc Veliyyüddîn Tâbe mesvâh Hazretlerine dest-âviz" olarak sunuyor (
321.b-322.a).

Karaman Temett T Defterleri H 1256 1261 M 1840 1844

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 31.16 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6956
Download Read Online
Ramazan Şeşen), İstanbul 1995 îbn Kemal, Tevârih-i Al-i Osmân, VII. ... İsmail
Erünsal, II, İstanbul 1973 Münir Şerîf Bey, Tirebolu Kazası, Yazılışı: 02.10.1922,
Millî Kütübhâne Yazmalar, Nu: Y.3, F.B. 432 Şikârî, Karamanoğulları Târîhi, ...
1994 Coşkun, Fahri, 888/1483 Târîhli Karaman Eyâleti Vakıf Tahrîr Defteri,
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul 1996 Çoruh, Haydar, Temettü'ât Defterlerine Göre Erzurum Şehri (
1260/ 1844), ...

Beitr Ge Zur Erschliessung Der Arabischen Handschriften In Istanbul Und Anatolien

Author: Fuat Sezgin
Publisher:
ISBN:
Size: 17.19 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6641
Download Read Online
Bina- enaleyh bu yazmalar, yalmz tarihleri ve geldikleri yer bakimmdan, рек
mühim sayilabilir. ... Konya kütüphanelerinden seçilmis yazmalar listesine, ayni
senede, Bursa kütüphanelerinde görülen üc nüshanm tavsifi ilâve edildi. ... 1844
— 1881. Muhy al- Dîn Ibn al-'Arabi. Futühät al-makktya (Bu al-Ca'räni'nin
bahsettigi nüsha olacaktir); b) Istanbul, Université Kütüphanesi, Arapça yazma 7g
. Muhy al-Oin lbn al-'Arabi, al-Tadbirät al-ilählya ( I eildi. Sonunda müellifinin
kendi el yazisi ile ...

Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 14.69 MB
Format: PDF, Docs
View: 448
Download Read Online
Binaenaleyh bu yazmalar, yalnız tarihleri ve geldikleri yer bakımından, pek
mühim sayılabilir. ... Burada yalnız şunu söylemek lâzımdır ki, Mevlevîliğe ait ve
Mevlâna ile babası Sultan el-Ulemâ'nın ve oğlu ... 1844 — 1881. Muhy al- Dîn İbn
al-'Arabi. Futühât al-makkıya (Bu al-Şa'râni'nin bahsettiği nüsha olacaktır); b)
İstanbul, Üniversite Kütüphanesi, Arapça yazma 79. Muhy al-Din İbn al-'Arabi, al-
Tadbîrât al-ilâhîya ( I cildi. Sonunda müellifinin kendi el yazısı ile "kıraat„ kaydı
vardır).

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 18.44 MB
Format: PDF
View: 157
Download Read Online
BİBLİYOGRAFYA : İbn Beşküvâl. eş Sıla, Kahire 1966, II, 588; İbnü'l-Ebbâr. el-Mu'
cem fX aşhabi'l-lmam EbT 'AİT eşŞadeft, Madrid 1885 — Beyrut, ts., s. ... 13 Şubat
1844 tarihinde Almanya'nın Stralsund şehrinde doğdu. ... Eserleri, özellikle
Arapça, Farsça ve Türkçe yazmalar üzerine yaptığı yayınlarla tanınan Ethe'nin en
önemli çalışmaları şunlardır: Zakariyâ ben Muham- mad ben El-Kazwlni's
Kosmonograp- hie (Leipzig 1868); Das Schlafgemach der Phanytasie von Fettâhi
aus ...